Dnes je sobota, 20.01.2018   Meniny má: Dalibor

Produkty


Agrárny geografický  informačný systém  /SKEAGIS/ poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje o objektoch na zemskom povrchu.

SKEAGIS ponúka tri základné moduly: Kataster nehnuteľností, Nájomné, Pozemky a rozširujúci modul GPS. Výhodou tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.


Modul - Kataster nehnuteľností


Geodetické a katastrálne dáta sú základným prvkom pre získavanie informácií prostredníctvom modulu Kataster nehnuteľností. Sú podkladom pre poskytnutie údajov z katastrálneho operátu, ktorý predstavuje zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k nim (vlastnícke, záložné, nájomné práva) a ich vizualizáciu v katastrálnej mape a mape určeného operátu príslušného katastrálneho územia.

Modul Kataster nehnuteľností umožňuje:

 • evidenciu základných informácií z katastra nehnuteľností:
  • zoznam známych a neznámych vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území,
  • zoznam všetkých parciel vlastníka so zobrazením vlastníckeho podielu na jednotlivých parcelách s uvedením druhu pôdy (obr.),
  • zobrazenie všetkých listov vlastníctva katastrálneho operátu a možnosť tlače listu vlastníctva vlastníka nehnuteľnosti (obr.)
 • priestorovú vizualizáciu údajov – zobrazovanie a vyhľadávanie pomocou mapy:
  • zobrazenie parciel v mape a zistenie skutočného vlastníka zvolených parciel,
  • zobrazenie všetkých parciel vlastníka nehnuteľností, na ktorých má vlastnícky podiel (obr.),
  • zobrazenie vlastníkov nehnuteľností na ľubovoľne zakreslenom území (hospodársky dvor, hnojisko..) (obr.),
  • zobrazenie výmery, druhu pôdy a podsvietenie ortofotosnímky pre vernejšiu identifikáciu typu pôdy
 • vytvárať grafické a tlačové výstupov hľadaných informácií,
 • zachovávať aktuálnosť katastrálnych dát prostredníctvom porovnávania údajov priamo s webovou stránkou GKÚ – Kataster Portálom,
 • uchovávať zmeny v katastrálnych dátach po aktualizácii dát – zmenení vlastníci, druh pôdy,
 • vytvárať manažérske zostavy - výmera C, E parciel v katastri nehnuteľností podľa druhu pôdy, výmera C, E parciel v katastri nehnuteľnosti pre známych vlastníkov nehnuteľností a výmera pôdy v správe a vo vlastníctve SPF (obr. 1), (obr. 2).

Modul - Nájomné


Modul Nájomné poskytuje užívateľovi komplexnú správu nájomných zmlúv v zmysle Zákona č. 504/2003 Z.z. na pôdu s prepojením na mapovú časť a produkčné bloky. Poskytuje nástroje pre generovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov na základe katastrálnych dát. (obr.)

Informačný systém ponúka:
 • viac spôsobov výpočtu výšky nájomného, poskytuje výpočet presnej ceny parcely z plôch a BPEJ prenajímanej parcely a z toho plynúci presný výpočet nájomného s automatickým aj ručným vyhotovením nájomných zmlúv,
 • zobrazenie zazmluvnenej plochy v mapovej časti,
 • možnosť výpočtu výšky nájomného podľa druhu pôdy, možnosť cenového odlíšenia časti parcely mimo produkčného bloku a časti prekrývajúcej sa s produkčným blokom,
 • ponúka tlačové zostavy a grafické spracovanie podľa Vyhlášky č. 249/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov,
 • manažérske zostavy – celková zazmluvnená plocha po rokoch podľa katastra alebo druhu pôdy, porovnanie všetkých zmlúv a podpísaných zmlúv či štruktúra vyplácania nájomného
 • zobrazenie platenej a skutočne využívanej pôdy vlastníka,
 • tlačové zostavy sumarizujúce pôdu pre účely SPF - Zoznam pozemkov užívaných nájomcom
 • tlačová zostava percento podpísaných nájomných zmlúv na kultúrnom diele
 • umožňuje prehľadné porovnanie platenej a skutočne využívanej pôdy na základe tlačovej zostavy pre vlastníka s vypísaním kultúrneho dielu
 • poskytuje grafické zobrazenie percenta uzatvorených zmlúv na jednotlivých parcelách alebo blokoch
 • poskytuje okamžitý prehľad o parcelách v evidencii podniku, vydanej pôde a urbárskych parcelách
 • umožňuje tlač textov a príloh k nájomným zmluvám, zobrazenie časti parciel evidovaných v zmluve na mape
 • tlač poštovej poukážky typu H s vytlačenou výškou nájmu, tlač príkazu na úhradu pre vlastníka, tlač výdavkového pokladničného bloku,
 • možnosť tlače manažérskych zostáv v podobe grafov – celková zazmluvnená pôda po katastroch, druhoch pôdy, porovnanie všetkých a podpísaných nájomných zmlúv po katastroch, druhoch pôdy
 • okamžitú informáciu o možnosti zobrazenia percenta nájomných zmlúv na kultúrnych dieloch,
 • evidenciu vydanej pôdy a rozhodnutí o vydaní

Modul – Pozemky (Agronomická evidencia)


Modul poskytuje prehľad o aktuálnej obhospodarovanej ploche a poľnohospodárskych parcelách - honoch na základe skutočného stavu poľnohospodárskych parciel s vylúčením zarastených a neproduktívnych oblastí na ortofotomape. Modul Pozemky má tieto funkcionality:
 • možnosť porovnania LPIS blokov s parcelami typu C, (obr.)
 • informácie o druhu plodiny, ktorá sa pestuje na vybranej poľnohospodárskej parcele - hone, možnosť zistenia histórie pestovaných plodín po hospodárskych rokoch,
 • možnosť pridávania vlastných agronomických zásahov,
 • možnosť aplikácie hnojív, chemikálií pomocou hektárovej dávky alebo celkovej dávky na parcelu,
 • previazanosť databázy s číselníkmi
 • automatické rozdeľovanie kultúrnych dielov na jednotlivé parcely
 • informácie o stave pôdnej reakcie, potrebe vápnenia a hnojenia s prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce z umiestnenia chránených území, eviduje výsledky agrochemického skúšania pôdy,
 • možnosť definovania maximálnej dávky dusíka,
 • ponúka tlačové zostavy a formuláre pre priame platby, potreby UKSUPu – Správna farmárska prax
 • informácie o získaní maximálne možných dotácií viazaných na plodinu a plochu, nadmorskú výšku, svahovitosť a druh pôdy
 • plány hnojenia a možnosť tlače Plánov hnojenia
 • Možnosť merania vzdialeností medzi jednotlivými bodmi /potok, cesta/, meranie a upravovanie zakreslených plôch (kultúrne diely)
 • Možnosť zmerania zatopených oblastí
 • Využitie ortofotomáp a leteckých snímok umožňuje skutočný pohľad na obhospodarovanú plochu a vizuálnu kontrolu poľnohospodárskych parciel – honov
 • Základný modul Pozemky (agronomická evidencia)
 • Prísnosť a rozsiahlosť legislatívnych požiadaviek Slovenskej republiky a Európskej únie prenáša na prvovýrobcov náročnosť na spracovanie agronomickej evidencie, ale aj na dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok a podmienok hospodárenia pre farmárov v reálnom prostredí. Snahou spoločnosti SKEAGIS, s.r.o. je prostredníctvom softvéru zjednodušiť a zautomatizovať agronomickú administratívu, informovať o obmedzeniach vyplývajúcich z právnych predpisov pre jednotlivé agronomické zásahy, a tým poskytnúť agronómom priestor pre prácu v teréne. Pre manažment podniku poskytuje softvér cenné informácie o rentabilite pestovaných plodín, pracovnom výkone jednotlivých zamestnancov, či spotrebe hnojív a chemikálií. Doplnením základného modulu o doplnkové moduly si môže poľnohospodársky podnik poskladať softvér podľa svojich potrieb.

  Najnovšia verzia pozemkov je navrhnutá tak, aby spĺňala aktuálne legislatívne požiadavky a v čo najväčšej možnej miere zjednodušila prácu agronómov.  MODUL UMOŽŇUJE:
  • hromadné zadávanie a mazanie údajov (činnosti, plodiny, hnojenia..) na viac kultúrnych dielov,
  • zaradiť kultúrny diel do jednotlivých podopatrení plánu rozvoja vidieka › údaje sa generujú do deklaračných tabuliek a činnosti na týchto dieloch sú kontrolované aktívnou kontrolou
  • zadaním jedného údaju sa automaticky vypĺňajú s ním súvisiace zápisy,
  • počítať s postupným uvoľňovaním dusíka u hospodárskych hnojív v priebehu dvoch rokov, hromadné zadávanie viacerých hnojív naraz, alebo kombináciu hnojenia s postrekom
  • možnosť zadať viaceré činnosti naraz a viacero pracovníkov a strojov na jednu činnosť
  • evidovať zoznam BPEJ pre plnohodnotný výpočet hodnôt v niektorých tlačových zostavách,
  • zadávanie údajov z mapovej i písomnej časti, bezproblémové prepínanie medzi oboma operátmi
 • Denník pasenia
 • MODUL UMOŽŇUJE:
  • evidovať pasúce aj nepasúce sa zvieratá v stádach,
  • automatický prepočet na VDJ a množstvo dusíka, ktoré sa dostane do pôdy pri pasení,
  • prenos činností pasenia do základného modulu, kde sa eviduje čistý dusík pri pasení,
  • zaznamenávať informáciu, na ktorom kultúrnom diele pasenie prebehlo a o osobe, ktorá pasenie vykonala a prenos týchto výsledkov do výslednej bilancie živín a knihy honov

 • Systém krížového plnenia na Slovensku
 • Kontrola dodržiavania podmienok stanovených zákonmi a nariadeniami v rámci ochrany životného prostredia, ľudí, zvierat a rastlín a životných podmienok zvierat, ktoré sú podmienkou pre vyplatenie plnej výšky priamych platieb žiadateľovi je zapracovaná v doplnkovom module informačného systému Skeagis.

  Krížová kontrola zapracovaná v informačnom systéme ponúka možnosť pasívnej a aktívnej kontroly na kultúrnych dieloch. Jedná sa o poskytovanie informácií o jednotlivých obmedzeniach hospodárenia na konkrétnych kultúrnych dieloch.

  Pasívna kontrola dáva poľnohospodárskemu subjektu možnosť v písomnej a grafickej časti získať informácie vzťahujúce sa konkrétne k danému bloku. Zobrazia sa informácie, do ktorých kategórií krížových plnení daný diel patrí, obmedzenia hospodárenia na danom diele vyplývajúce z príslušnej legislatívy a kontrolné otázky. V oblasti životného prostredia podľa legislatívy bude poskytnutá informácia o:
  • ochrane voľne žijúcich vtákov,
  • ochrane podzemných vôd pred znečisťovaním niektorými nebezpečnými látkami,
  • ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri používaní kalov z čistiarní a odpadových vôd,
  • ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,
  • ochrane prírodných stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín.

  MODUL UMOŽŇUJE:

  • poskytovať informácie o jednotlivých obmedzeniach vyplývajúcich z vyhlášky č. 199/2008 Z.z.,
  • zobraziť informácie, do ktorých kategórií krížových plnení daný kultúrny diel patrí,
  • vykonať aktívnu kontrolu, najmä pri zadávaní priemyselných hnojení, či zadávané hodnoty sú v súlade s podmienkami krížového plnenia,
  • vykonať hromadnú kontrolu porušení krížového plnenia,
  • zakresľovanie poľných hnojísk a aktívnu kontrolu umiestnenia poľných hnojísk vzhľadom na stanovené požiadavky

 • Ekonomika honu
 • Pre efektívne riadenie spoločnosti sú nevyhnutné informácie o rentabilite, efektívnosti a nákladovosti vložených investícií do podnikateľskej činnosti. Sledovanie zdrojov vynaložených na nákup vstupných zdrojov a ich porovnanie s výstupmi z výroby umožňuje modul ekonomika. Konečným výstupom je výsledok hospodárenia za parcelu a výsledok hospodárenia prepočítaný na hektár obhospodarovanej plochy.

  Modul pracuje s dvomi parametrami:

  Náklady
  • program na základe cenníka zadaného užívateľom spracúva náklady na činnosť, osivá, hnojivá a chemikálie,
  • sleduje vývoj nákladov v čase.
  Výnosy:
  • užívateľ zadáva cenník a úrodu hlavného a vedľajšieho zberového produktu.

  Ekonomická bilancia umožňuje po vyplnení agronomickej evidencie, cenníku vstupov a výstupov, vypočítať ekonomické zhodnotenie pre každú plodinu, určiť celkové náklady výnosy a ekonomickú bilanciu (hektárovú aj celkovú) za jednu parcelu alebo skupinu parciel (plodín). Výstup je možný vo forme sumárnej alebo detailnej tlačovej zostavy.

 • Optimálne vypracovanie osevných plánov a stanovenie optimálneho množstva osiva pre každú poľnohospodársku parcelu a grafické znázornenie osevného plánu
 • Plánovanie


  Modul plánovanie je pomôcka pre agronómov na výpočet potrebných dávok hnojív na dosiahnutie stanovenej úrody naplánovanej plodiny. V okne Plány hnojenia sa ukladajú plány hnojenia pre jednotlivé plodiny. Takýmto spôsobom sa dá vypočítať optimálna skladba hnojív aj dávkovanie živín presne podľa potrieb konkrétnej plodiny.


  Jedná sa o komplexný nadstavbový modul, ktorý ponúka:
  • plán podrobný až na konkrétne plodiny,
  • plánovanie plodín na jednotlivých parcelách spolu s predpokladanou úrodou,
  • plánovanie hnojenia – druhov hnojív aj s množstvami jednotlivých hnojív na konkrétnu plodinu na základe predpokladaných úrod,
  • výpočet dodaného množstva živín,
  • možnosť pri plánovaní hnojenia brať do úvahy momentálny stav živín v pôde (rozbor pôdy),
  • možnosť pri plánovaní hnojenia brať do úvahy uvoľňovanie minerálneho dusíka z pôdy podľa kategórie bonitnej akosti pôd,
  • komplexné plánovanie ošetrenia plodiny chemickými látkami,
  • výstupy vo forme tlačových zostáv – plán na jednotlivých parcelách aj za celý podnik,
  • grafická časť – mapy osevného plánu aj plánov hnojenia – automatizovaná tlač mapových listov plánov,
  • kontrola GAEC aj požiadaviek krížového plnenia už v procese plánovania,
  • inteligentné preklápanie plánov do agronomickej evidencie – odbúranie duplicitného zadávania.

DOPLNKOVÝ MODUL GPS
(on-line riešenie)


Spoločnosť Skeagis poskytuje zákazníkom možnosť monitorovania strojov a sledovania pohonných hmôt pomocou GPS zariadenia.

GPS zariadenie umožňuje:


Monitorovanie polohy strojov:
 • online sledovanie aktuálnej polohy
 • prehľad o pohybe strojov spätne v jednotlivé dni
 • prehľad, na ktorej parcele a kultúrnom dieli sa stroj nachádzal s možnosťou zobrazenia informácií na mape
 • informácie o dĺžke zastavení strojov s možnosťou identifikácie zastavenia s vypnutým alebo zapnutým motorom (obr.)

Monitorovanie činností a obsluhy strojov:
 • pomocou identifikačnej karty zamestnanca a vstupnej klávesnice presná identifikácia kto daný stroj obsluhoval a akú činnosť vykonával, obr.
 • sprehľadnenie práce zamestnancov – kontrola skutočne vykonanej a evidovanej práce

Kontrola pohonných hmôt:

Získanie komplexných informácií:
 • kto stroj obsluhoval – identifikácia vodiča
 • kde sa stroj nachádzal – identifikácia polohy na kultúrnom diely, na parcele
 • akú činnosť vykonával – kontrola skutočne vykonanej a evidovanej práce
 • akú mal stroj spotrebu – vyhodnotenie spotreby na konkrétne mechanizmy, vykonané agrotechnické činnosti, vyhodnotenie podľa osôb používajúcich jednotlivé mechanizmy
 • podklady na mzdy

Všetky informácie z GPS záznamov je možné zobraziť v tlačových zostavách.

Prenesené dáta z GPS systému uľahčujú vedenie agronomickej evidencie - umožňujú jej čiastočné pred vyplnenie:

Zobrazenie polohy cez webový server


Súčasťou modulu GPS je prístup na webový server, pomocou ktorého je môžné z ľubovoľného počítača pripojeného na internet alebo priamo z mobilného telefónu vybaveného pripojením na internet:
 • skontrolovať aktuálnu polohu všetkých strojov
 • zobraziť pohyb jednotlivých strojov v prechádzajúcich dňoch, vrátane prestojov
 • zobraziť a vytlačiť knihu jázd
 • prístup k všetkým informáciám je chránený heslom
SKEAGIS MINI - webová aplikácia


Webová aplikácia spoločnosti SKEAGIS, s.r.o. bola vytvorená pre potreby agronomickej evidencie najmä menších poľnohospodárskych subjektov (s výmerou do 500 ha), ktoré doposiaľ nepoužívajú žiadny agronomický softvér. Umožňuje užívateľom jednoduchú a prehľadnú evidenciu obhospodarovaných kultúrnych dielov, pestovaných plodín a zároveň ponúka rôzne textové výstupy pre potreby agronóma a kontrolné orgány štátnej správy (ÚKSÚP, PPA). Aplikácia neobsahuje žiadne mapy ani inú možnosť grafického zobrazenia kultúrnych dielov. 

Súčasťou tejto aplikácie sú tiež aktívne krížové kontroly, ktoré pomáhajú pri evidovaní jednotlivých aplikácií na parcelách, dodržiavaní presných termínov a zároveň upozorňujú na všetky porušenia aktuálnej legislatívy v rámci Krížových plnení (Cross Compliance).

Pre viac informácií je k dispozícií stručný manuál na našej stránke mini.skeagis.sk

Evidencia podielnikov družstva


K modulu nájomné bola doplnená možnosť samostatnej a komplexnej evidencie podielnikov družstva, u ktorých je vyplácanie nájmu riešené často odlišným spôsobom, ako u bežných prenajímateľov pôdy. Samostatné okno umožňuje nastavenie stĺpcov podľa potrieb užívateľa, priradenie vlastných názvov a nastavenie vzorcov pre výpočet nájmu presne podľa potrieb konkrétneho podniku.

Doplnkový modul Evidencia podielnikov umožňuje:
 • Viesť prehľadný zoznam podielnikov s priamym prepojením na existujúce nájomné zmluvy (len v prípade, že je podielnik aj vlastníkom pôdy)
 • Triedenie podielnikov do ľubovoľných kategórií (zamestnanec, dôchodca, ...)
 • Výpočet výšky vyplácaného nájmu (v peniazoch aj v naturáliách) podľa viacerých sledovaných atribútov (výška podielu, výmera prenajatej pôdy, zaradenie do určenej kategórie a pod.)
 • Tlač formou flexibilných tlačových zostáv, ktoré umožňujú výber konkrétnych informácií a kombináciu zobrazených stĺpcov podľa potrieb užívateľa.
 • Export evidovaných údajov do Excelu pre potreby ďalšieho spracovania