Dnes je sobota, 16.11.2019   Meniny má: Agnesa

Produkty


Agrárny geografický  informačný systém  /SKEAGIS/ poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje o objektoch na zemskom povrchu.

SKEAGIS ponúka tri základné moduly: Kataster nehnuteľností, Nájomné, Pozemky a rozširujúci modul GPS. Výhodou tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.


Modul - Kataster nehnuteľností


Geodetické a katastrálne dáta sú základným prvkom pre získavanie informácií prostredníctvom modulu Kataster nehnuteľností. Sú podkladom pre poskytnutie údajov z katastrálneho operátu, ktorý predstavuje zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k nim (vlastnícke, záložné, nájomné práva) a ich vizualizáciu v katastrálnej mape a mape určeného operátu príslušného katastrálneho územia.

Modul Kataster nehnuteľností umožňuje:

 • evidenciu základných informácií z katastra nehnuteľností:
  • zoznam známych a neznámych vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území,
  • zoznam všetkých parciel vlastníka so zobrazením vlastníckeho podielu na jednotlivých parcelách s uvedením druhu pôdy (obr.),
  • zobrazenie všetkých listov vlastníctva katastrálneho operátu a možnosť tlače listu vlastníctva vlastníka nehnuteľnosti (obr.)
 • priestorovú vizualizáciu údajov – zobrazovanie a vyhľadávanie pomocou mapy:
  • zobrazenie parciel v mape a zistenie skutočného vlastníka zvolených parciel,
  • zobrazenie všetkých parciel vlastníka nehnuteľností, na ktorých má vlastnícky podiel (obr.),
  • zobrazenie vlastníkov nehnuteľností na ľubovoľne zakreslenom území (hospodársky dvor, hnojisko..) (obr.),
  • zobrazenie výmery, druhu pôdy a podsvietenie ortofotosnímky pre vernejšiu identifikáciu typu pôdy
 • vytvárať grafické a tlačové výstupov hľadaných informácií,
 • zachovávať aktuálnosť katastrálnych dát prostredníctvom porovnávania údajov priamo s webovou stránkou GKÚ – Kataster Portálom,
 • uchovávať zmeny v katastrálnych dátach po aktualizácii dát – zmenení vlastníci, druh pôdy,
 • vytvárať manažérske zostavy - výmera C, E parciel v katastri nehnuteľností podľa druhu pôdy, výmera C, E parciel v katastri nehnuteľnosti pre známych vlastníkov nehnuteľností a výmera pôdy v správe a vo vlastníctve SPF (obr. 1), (obr. 2).

Modul - Nájomné


Modul Nájomné poskytuje užívateľovi komplexnú správu nájomných zmlúv v zmysle Zákona č. 504/2003 Z.z. na pôdu s prepojením na mapovú časť a produkčné bloky. Poskytuje nástroje pre generovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov na základe katastrálnych dát. (obr.)

Informačný systém ponúka:
 • viac spôsobov výpočtu výšky nájomného, poskytuje výpočet presnej ceny parcely z plôch a BPEJ prenajímanej parcely a z toho plynúci presný výpočet nájomného s automatickým aj ručným vyhotovením nájomných zmlúv,
 • zobrazenie zazmluvnenej plochy v mapovej časti,
 • možnosť výpočtu výšky nájomného podľa druhu pôdy, možnosť cenového odlíšenia časti parcely mimo produkčného bloku a časti prekrývajúcej sa s produkčným blokom,
 • ponúka tlačové zostavy a grafické spracovanie podľa Vyhlášky č. 249/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov,
 • manažérske zostavy – celková zazmluvnená plocha po rokoch podľa katastra alebo druhu pôdy, porovnanie všetkých zmlúv a podpísaných zmlúv či štruktúra vyplácania nájomného
 • zobrazenie platenej a skutočne využívanej pôdy vlastníka,
 • tlačové zostavy sumarizujúce pôdu pre účely SPF - Zoznam pozemkov užívaných nájomcom
 • tlačová zostava percento podpísaných nájomných zmlúv na kultúrnom diele
 • umožňuje prehľadné porovnanie platenej a skutočne využívanej pôdy na základe tlačovej zostavy pre vlastníka s vypísaním kultúrneho dielu
 • poskytuje grafické zobrazenie percenta uzatvorených zmlúv na jednotlivých parcelách alebo blokoch
 • poskytuje okamžitý prehľad o parcelách v evidencii podniku, vydanej pôde a urbárskych parcelách
 • umožňuje tlač textov a príloh k nájomným zmluvám, zobrazenie časti parciel evidovaných v zmluve na mape
 • tlač poštovej poukážky typu H s vytlačenou výškou nájmu, tlač príkazu na úhradu pre vlastníka, tlač výdavkového pokladničného bloku,
 • možnosť tlače manažérskych zostáv v podobe grafov – celková zazmluvnená pôda po katastroch, druhoch pôdy, porovnanie všetkých a podpísaných nájomných zmlúv po katastroch, druhoch pôdy
 • okamžitú informáciu o možnosti zobrazenia percenta nájomných zmlúv na kultúrnych dieloch,
 • evidenciu vydanej pôdy a rozhodnutí o vydaní

Modul – Pozemky (Agronomická evidencia)


Modul poskytuje prehľad o aktuálnej obhospodarovanej ploche a poľnohospodárskych parcelách - honoch na základe skutočného stavu poľnohospodárskych parciel s vylúčením zarastených a neproduktívnych oblastí na ortofotomape. Modul Pozemky má tieto funkcionality:
 • možnosť porovnania LPIS blokov s parcelami typu C, (obr.)
 • informácie o druhu plodiny, ktorá sa pestuje na vybranej poľnohospodárskej parcele - hone, možnosť zistenia histórie pestovaných plodín po hospodárskych rokoch,
 • možnosť pridávania vlastných agronomických zásahov,
 • možnosť aplikácie hnojív, chemikálií pomocou hektárovej dávky alebo celkovej dávky na parcelu,
 • previazanosť databázy s číselníkmi
 • automatické rozdeľovanie kultúrnych dielov na jednotlivé parcely
 • informácie o stave pôdnej reakcie, potrebe vápnenia a hnojenia s prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce z umiestnenia chránených území, eviduje výsledky agrochemického skúšania pôdy,
 • možnosť definovania maximálnej dávky dusíka,
 • ponúka tlačové zostavy a formuláre pre priame platby, potreby UKSUPu – Správna farmárska prax
 • informácie o získaní maximálne možných dotácií viazaných na plodinu a plochu, nadmorskú výšku, svahovitosť a druh pôdy
 • plány hnojenia a možnosť tlače Plánov hnojenia
 • Možnosť merania vzdialeností medzi jednotlivými bodmi /potok, cesta/, meranie a upravovanie zakreslených plôch (kultúrne diely)
 • Možnosť zmerania zatopených oblastí
 • Využitie ortofotomáp a leteckých snímok umožňuje skutočný pohľad na obhospodarovanú plochu a vizuálnu kontrolu poľnohospodárskych parciel – honov
 • Základný modul Pozemky (agronomická evidencia)
 • Prísnosť a rozsiahlosť legislatívnych požiadaviek Slovenskej republiky a Európskej únie prenáša na prvovýrobcov náročnosť na spracovanie agronomickej evidencie, ale aj na dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok a podmienok hospodárenia pre farmárov v reálnom prostredí. Snahou spoločnosti SKEAGIS, s.r.o. je prostredníctvom softvéru zjednodušiť a zautomatizovať agronomickú administratívu, informovať o obmedzeniach vyplývajúcich z právnych predpisov pre jednotlivé agronomické zásahy, a tým poskytnúť agronómom priestor pre prácu v teréne. Pre manažment podniku poskytuje softvér cenné informácie o rentabilite pestovaných plodín, pracovnom výkone jednotlivých zamestnancov, či spotrebe hnojív a chemikálií. Doplnením základného modulu o doplnkové moduly si môže poľnohospodársky podnik poskladať softvér podľa svojich potrieb.

  Najnovšia verzia pozemkov je navrhnutá tak, aby spĺňala aktuálne legislatívne požiadavky a v čo najväčšej možnej miere zjednodušila prácu agronómov.  MODUL UMOŽŇUJE:
  • hromadné zadávanie a mazanie údajov (činnosti, plodiny, hnojenia..) na viac kultúrnych dielov,
  • zaradiť kultúrny diel do jednotlivých podopatrení plánu rozvoja vidieka › údaje sa generujú do deklaračných tabuliek a činnosti na týchto dieloch sú kontrolované aktívnou kontrolou
  • zadaním jedného údaju sa automaticky vypĺňajú s ním súvisiace zápisy,
  • počítať s postupným uvoľňovaním dusíka u hospodárskych hnojív v priebehu dvoch rokov, hromadné zadávanie viacerých hnojív naraz, alebo kombináciu hnojenia s postrekom
  • možnosť zadať viaceré činnosti naraz a viacero pracovníkov a strojov na jednu činnosť
  • evidovať zoznam BPEJ pre plnohodnotný výpočet hodnôt v niektorých tlačových zostavách,
  • zadávanie údajov z mapovej i písomnej časti, bezproblémové prepínanie medzi oboma operátmi
 • Denník pasenia
 • MODUL UMOŽŇUJE:
  • evidovať pasúce aj nepasúce sa zvieratá v stádach,
  • automatický prepočet na VDJ a množstvo dusíka, ktoré sa dostane do pôdy pri pasení,
  • prenos činností pasenia do základného modulu, kde sa eviduje čistý dusík pri pasení,
  • zaznamenávať informáciu, na ktorom kultúrnom diele pasenie prebehlo a o osobe, ktorá pasenie vykonala a prenos týchto výsledkov do výslednej bilancie živín a knihy honov

 • Systém krížového plnenia na Slovensku
 • Kontrola dodržiavania podmienok stanovených zákonmi a nariadeniami v rámci ochrany životného prostredia, ľudí, zvierat a rastlín a životných podmienok zvierat, ktoré sú podmienkou pre vyplatenie plnej výšky priamych platieb žiadateľovi je zapracovaná v doplnkovom module informačného systému Skeagis.

  Krížová kontrola zapracovaná v informačnom systéme ponúka možnosť pasívnej a aktívnej kontroly na kultúrnych dieloch. Jedná sa o poskytovanie informácií o jednotlivých obmedzeniach hospodárenia na konkrétnych kultúrnych dieloch.

  Pasívna kontrola dáva poľnohospodárskemu subjektu možnosť v písomnej a grafickej časti získať informácie vzťahujúce sa konkrétne k danému bloku. Zobrazia sa informácie, do ktorých kategórií krížových plnení daný diel patrí, obmedzenia hospodárenia na danom diele vyplývajúce z príslušnej legislatívy a kontrolné otázky. V oblasti životného prostredia podľa legislatívy bude poskytnutá informácia o:
  • ochrane voľne žijúcich vtákov,
  • ochrane podzemných vôd pred znečisťovaním niektorými nebezpečnými látkami,
  • ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri používaní kalov z čistiarní a odpadových vôd,
  • ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov,
  • ochrane prírodných stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín.

  MODUL UMOŽŇUJE:

  • poskytovať informácie o jednotlivých obmedzeniach vyplývajúcich z vyhlášky č. 199/2008 Z.z.,
  • zobraziť informácie, do ktorých kategórií krížových plnení daný kultúrny diel patrí,
  • vykonať aktívnu kontrolu, najmä pri zadávaní priemyselných hnojení, či zadávané hodnoty sú v súlade s podmienkami krížového plnenia,
  • vykonať hromadnú kontrolu porušení krížového plnenia,
  • zakresľovanie poľných hnojísk a aktívnu kontrolu umiestnenia poľných hnojísk vzhľadom na stanovené požiadavky

 • Ekonomika honu
 • Pre efektívne riadenie spoločnosti sú nevyhnutné informácie o rentabilite, efektívnosti a nákladovosti vložených investícií do podnikateľskej činnosti. Sledovanie zdrojov vynaložených na nákup vstupných zdrojov a ich porovnanie s výstupmi z výroby umožňuje modul ekonomika. Konečným výstupom je výsledok hospodárenia za parcelu a výsledok hospodárenia prepočítaný na hektár obhospodarovanej plochy.

  Modul pracuje s dvomi parametrami:

  Náklady
  • program na základe cenníka zadaného užívateľom spracúva náklady na činnosť, osivá, hnojivá a chemikálie,
  • sleduje vývoj nákladov v čase.
  Výnosy:
  • užívateľ zadáva cenník a úrodu hlavného a vedľajšieho zberového produktu.

  Ekonomická bilancia umožňuje po vyplnení agronomickej evidencie, cenníku vstupov a výstupov, vypočítať ekonomické zhodnotenie pre každú plodinu, určiť celkové náklady výnosy a ekonomickú bilanciu (hektárovú aj celkovú) za jednu parcelu alebo skupinu parciel (plodín). Výstup je možný vo forme sumárnej alebo detailnej tlačovej zostavy.

 • Optimálne vypracovanie osevných plánov a stanovenie optimálneho množstva osiva pre každú poľnohospodársku parcelu a grafické znázornenie osevného plánu
 • Plánovanie


  Modul plánovanie je pomôcka pre agronómov na výpočet potrebných dávok hnojív na dosiahnutie stanovenej úrody naplánovanej plodiny. V okne Plány hnojenia sa ukladajú plány hnojenia pre jednotlivé plodiny. Takýmto spôsobom sa dá vypočítať optimálna skladba hnojív aj dávkovanie živín presne podľa potrieb konkrétnej plodiny.


  Jedná sa o komplexný nadstavbový modul, ktorý ponúka:
  • plán podrobný až na konkrétne plodiny,
  • plánovanie plodín na jednotlivých parcelách spolu s predpokladanou úrodou,
  • plánovanie hnojenia – druhov hnojív aj s množstvami jednotlivých hnojív na konkrétnu plodinu na základe predpokladaných úrod,
  • výpočet dodaného množstva živín,
  • možnosť pri plánovaní hnojenia brať do úvahy momentálny stav živín v pôde (rozbor pôdy),
  • možnosť pri plánovaní hnojenia brať do úvahy uvoľňovanie minerálneho dusíka z pôdy podľa kategórie bonitnej akosti pôd,
  • komplexné plánovanie ošetrenia plodiny chemickými látkami,
  • výstupy vo forme tlačových zostáv – plán na jednotlivých parcelách aj za celý podnik,
  • grafická časť – mapy osevného plánu aj plánov hnojenia – automatizovaná tlač mapových listov plánov,
  • kontrola GAEC aj požiadaviek krížového plnenia už v procese plánovania,
  • inteligentné preklápanie plánov do agronomickej evidencie – odbúranie duplicitného zadávania.

DOPLNKOVÝ MODUL GPS
(on-line riešenie)


Spoločnosť Skeagis poskytuje zákazníkom možnosť monitorovania strojov a sledovania pohonných hmôt pomocou GPS zariadenia.

GPS zariadenie umožňuje:


Monitorovanie polohy strojov:
 • online sledovanie aktuálnej polohy
 • prehľad o pohybe strojov spätne v jednotlivé dni
 • prehľad, na ktorej parcele a kultúrnom dieli sa stroj nachádzal s možnosťou zobrazenia informácií na mape
 • informácie o dĺžke zastavení strojov s možnosťou identifikácie zastavenia s vypnutým alebo zapnutým motorom (obr.)

Monitorovanie činností a obsluhy strojov:
 • pomocou identifikačnej karty zamestnanca a vstupnej klávesnice presná identifikácia kto daný stroj obsluhoval a akú činnosť vykonával, obr.
 • sprehľadnenie práce zamestnancov – kontrola skutočne vykonanej a evidovanej práce

Kontrola pohonných hmôt:

Získanie komplexných informácií:
 • kto stroj obsluhoval – identifikácia vodiča
 • kde sa stroj nachádzal – identifikácia polohy na kultúrnom diely, na parcele
 • akú činnosť vykonával – kontrola skutočne vykonanej a evidovanej práce
 • akú mal stroj spotrebu – vyhodnotenie spotreby na konkrétne mechanizmy, vykonané agrotechnické činnosti, vyhodnotenie podľa osôb používajúcich jednotlivé mechanizmy
 • podklady na mzdy

Všetky informácie z GPS záznamov je možné zobraziť v tlačových zostavách.

Prenesené dáta z GPS systému uľahčujú vedenie agronomickej evidencie - umožňujú jej čiastočné pred vyplnenie:

Zobrazenie polohy cez webový server


Súčasťou modulu GPS je prístup na webový server, pomocou ktorého je môžné z ľubovoľného počítača pripojeného na internet alebo priamo z mobilného telefónu vybaveného pripojením na internet:
 • skontrolovať aktuálnu polohu všetkých strojov
 • zobraziť pohyb jednotlivých strojov v prechádzajúcich dňoch, vrátane prestojov
 • zobraziť a vytlačiť knihu jázd
 • prístup k všetkým informáciám je chránený heslom


Evidencia podielnikov družstva


K modulu nájomné bola doplnená možnosť samostatnej a komplexnej evidencie podielnikov družstva, u ktorých je vyplácanie nájmu riešené často odlišným spôsobom, ako u bežných prenajímateľov pôdy. Samostatné okno umožňuje nastavenie stĺpcov podľa potrieb užívateľa, priradenie vlastných názvov a nastavenie vzorcov pre výpočet nájmu presne podľa potrieb konkrétneho podniku.

Doplnkový modul Evidencia podielnikov umožňuje:
 • Viesť prehľadný zoznam podielnikov s priamym prepojením na existujúce nájomné zmluvy (len v prípade, že je podielnik aj vlastníkom pôdy)
 • Triedenie podielnikov do ľubovoľných kategórií (zamestnanec, dôchodca, ...)
 • Výpočet výšky vyplácaného nájmu (v peniazoch aj v naturáliách) podľa viacerých sledovaných atribútov (výška podielu, výmera prenajatej pôdy, zaradenie do určenej kategórie a pod.)
 • Tlač formou flexibilných tlačových zostáv, ktoré umožňujú výber konkrétnych informácií a kombináciu zobrazených stĺpcov podľa potrieb užívateľa.
 • Export evidovaných údajov do Excelu pre potreby ďalšieho spracovania